';

FitnessClub S4 / Włochy, ul. Gładka 18

Cennik
KARNETY: Cena
OPEN 1 miesiąc 129 zł
OPEN 1 miesiąc STUDENT/UCZEŃ 79 zł
OPEN 1 miesiąc SENIOR 79 zł
OPEN 12 miesięcy 899 zł
WEJŚCIE JEDNORAZOWE 35 zł
OPŁATA CZŁONKOWSKA 0 zł
UMOWY BEZTERMINOWE: Cena
OPEN 89 zł
OPEN STUDENT/UCZEŃ 49 zł
OPEN SENIOR 49 zł

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Siłownia

Na siłowni możesz ćwiczyć samodzielnie lub pod okiem wykwalifikowanego trenera (trening personalny).  Każda siłownia jest wyposażona w maszyny do ćwiczeń, w sprzęt cardio, oraz w strefę wolnych ciężarów.

Maszyny dostępne na siłowni są zaprojektowane w taki sposób, by trening wykonywany przy ich użyciu był bezpieczny a jednocześnie efektywny. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem siłowni, to właśnie one będą dla Ciebie najlepsze, bo za ich pomocą nauczysz się prawidłowej postawy podczas wykonywania ćwiczeń oraz właściwych zakresów ruchów. Nie oznacza to jednak, że korzystają z nich wyłącznie początkujący. Dobrze rozpisany plan treningu wykonywanego przy użyciu różnorodnych maszyn zapewni Ci kompletny trening całego ciała.

Strefa maszyn cardio, to strefa ze sprzętem umożliwiającym intensywny trening wydolnościowy. Trening cardio wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej, poprawę wydolności organizmu oraz regulację gospodarki hormonalnej. W zależności od intensywności i długości treningu osiągniesz różne cele treningowe.

Strefa wolnych ciężarów, to jedna z bardziej wymagających stref na siłowni. Tutaj możesz przeprowadzić bardzo zróżnicowany trening. Korzystając z wolnych obciążeń samodzielnie decydujesz w jakim zakresie wykonasz ruch i jaką przyjmiesz postawę, dlatego prawidłowe wykonanie treningu w tej strefie wymaga wiedzy i doświadczenia, lub wsparcia doświadczonej osoby -trenera obecnego na siłowni.

Czego możesz oczekiwać od trenera obecnego na siłowni?

 • Czuwa nad tym by nikt z ćwiczących nie popełniał poważnych błędów podczas wykonywanych ćwiczeń;
 • Jest dostępny, by w każdej chwili podpowiedzieć jak prawidłowo korzystać ze sprzętu dostępnego na siłowni;
 • Wytłumaczy Ci w jaki sposób przeprowadzić prawidłowo cały trening;
 • Podpowie, które z dostępnych na siłowni sprzętów pomogą osiągnąć twój indywidualny cel treningowy;
 • Na Twoją prośbę może stworzyć plan treningowy, który ułatwi Ci przeprowadzenie kompleksowego treningu.
REGULAMIN W KLUBACH FITNESSCLUB S4

REGULAMIN SIECI FITNESS CLUB S4

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady korzystania z sieci s4 Fitness Klub (dalej “Klub”), prowadzonych przez Fitness Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie 00-844), Plac Europejski 3, wpisaną pod numerem KRS 0000698232 do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272822871, REGON: 368471800 (dalej: “S4”).
 • Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług Klubu może korzystać osoba, która ukończyła 16 rok życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod bezpośrednią opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego zgodą, po przedłożeniu stosownego upoważnienia. Na siłownię mogą uczęszczać jedynie osoby powyżej 12 roku życia.
 • Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 12 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć “dla mam”, treningów personalnych.
 • Korzystający z usług Klubu, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwani będą dalej “Członkiem Klubu”.
 • Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie:
  • umowy, zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a S4;
  • umowy S4 z partnerem zewnętrznym (Partner S4) – w oparciu o karty Multisport, Fit Profit
   lub Be Active (dalej: “Umowa Partnerska”).
 • Osoby korzystające z usług Klubu w ramach umowy pomiędzy Członkiem Klubu a S4, przy pierwszej wizycie w Klubie przekazują swoje dane personalne (imię, nazwisko, numer PESEL) w celu realizacji umowy.
 • Osoby korzystające z usług Klubu w ramach Umowy Partnerskiej, przy pierwszej wizycie
  w Klubie przekazują swoje dane personalne (imię, nazwisko,) w celu rejestracji jako Członek Klubu oraz w celu realizacji postanowień Umowy Partnerskiej.
 • Członek Klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji S4, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również imprez organizowanych przez S4 i jego partnerów. Wizerunek Członków Klubu będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Członka Klubu będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, impreza okolicznościowa itp.
 • Poszczególne Kluby S4 otwarte są dla Członków Klubu w godzinach, wskazanych w tychże Klubach oraz na stronie Internetowej S4. Jednocześnie S4 zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia godzin otwarcia Klubu w święta państwowe lub kościelne oraz zmiany godzin otwarcia Klubu w uzasadnionych przypadkach.

II. Zasady korzystania z Klubu S4.

 • Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu
  w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

  • Na terenie Klubu S4 obowiązuje bezwzględny zakaz:
   wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
  • palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
  • krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
  • handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
  • fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody S4t;
  • wprowadzania zwierząt;
  • wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
  • prowadzenia działalności bez zgody S4, w szczególności treningów personalnych.

 

 • Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:
  • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
  • powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie;
  • zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
  • podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu;
  • zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu Klubu) przed przystąpieniem do jego używania;
  • zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
  • odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
  • używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
  • opuszczenia klubu do godziny zamknięcia.

 

 • S4 nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.
 • Każdy Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 • Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 • Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste i sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
 • Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20 (słownie: dwadzieścia) złotych.
 • Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie.
 • Klub jest monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych.
 • S4 nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad korzystania z Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia S4 do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Siłownia i zajęcia grupowe

 • W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować
  się do zaleceń i wskazówek instruktora lub trenera siłowni.
 • Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania
  z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.
 • Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu S4.
 • Po skończonym treningu Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
 • Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgody Managera Klubu, podpisania odpowiedniego regulaminu („Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów S4” lub „Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów zewnętrznych”) oraz uiszczenia stosownej opłaty.
 • Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
 • Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 • Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich.
 • Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
 • Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 • Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
 • Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie pracownik S4.
 • O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie pracownik Klubu S4.
 • S4 zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.

IV. Sauna

 • Z sauny mogą korzystać wyłącznie Członkowie Klubu.
 • Każdy Członek Klubu korzysta z sauny na własną odpowiedzialność.
 • Przed skorzystaniem z sauny należy skonsultować się z lekarzem, w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z niej.
 • Osoby korzystające z sauny zobowiązane są do przestrzegania instrukcji znajdującej w Klubie, przed wejściem do sauny.

V. Promocje

 • Poza ofertą stałą, S4 wprowadzać może okresowo oferty specjalne (dalej: „Promocje”).
 • Promocje nie podlegają łączeniu.
 • Członek Klubu, korzystający z Promocji, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, regulaminem Promocji oraz Ogólnymi Warunkami Umowy.
 • Nieznajomość w/w dokumentów nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku przestrzegania
  ich postanowień.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez S4. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu, listownie na adres wybranego Klubu lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacja@fitnessclubs4.pl. W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), numer karty członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. S4 zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie.
 2. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej www.fitnessclubs4.pl.
 3. S4 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Klubie oraz na stronie internetowej www.fitnessclubs4.pl. O zmianach Regulaminu S4 informuje Członków Klubu.

Ogólne Warunki Umowy

Niniejsze ogólne warunki umowy (dalej “OWU”) mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Fitness Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 3, wpisaną pod numerem KRS 0000698232 do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272822871, REGON: 368471800 (dalej zwanej: “S4”), prowadzącą sieć klubów fitness pod marką “S4 Fitness Klub” a podmiotami korzystającymi z prowadzonych przez S4 fitness klubów (dalej “Członek Klubu” / “Członkowie Klubu”).
I. Zawarcie umowy i podstawowe zasady korzystania z Klubu

 • Prawa i obowiązki S4 oraz Członków Klubu regulują niniejsze Ogólne Warunki Umowy oraz regulamin sieci fitness klubów S4 (dalej: “Regulamin”). Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania zasad, ujętych
  w tychże dokumentach. Regulamin dostępny jest w recepcji każdego z Klubów oraz na stronie Internetowej S4: www.fitnessclubs4.pl.
 • Do korzystania z usług sieci fitness klubów S4 (dalej: “Klub” / “Kluby”) uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług S4 tylko za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Klubu jedynie pod opieką ustawowego przedstawiciela. Z siłowni Klubu korzystać mogą jedynie osoby powyżej 12 roku życia.
 • Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 12 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć “dla mam”, treningów personalnych.
 • Korzystanie z usług S4 przez Członków Klubu odbywa się na podstawie:
  ⦁ karnetu (dalej: “Karnet”);
  ⦁ opłaty za jednorazowy wstęp do Klubu (dalej: “Wstęp Jednorazowy”);
  ⦁ zaproszenia indywidualnego (dalej: “Zaproszenie do Klubu”).
 • Korzystanie z Klubu odbywać się może w godzinach jego funkcjonowania, wskazanych w danym Klubie,
  a także na stronie Internetowej S4. S4 zastrzega sobie prawo do skrócenia godzin funkcjonowania Klubu
  w święta państwowe oraz kościelne oraz zmiany godzin otwarcia Klubu w uzasadnionych przypadkach.
 • Wraz z zawarciem umowy Członek Klubu przekazuje S4 formularz – Deklarację Członkowską, w której zamieszcza swoje dane, niezbędne do realizacji umowy:
  ⦁ dla karnetów 1M Open na czas nieokreślony, Student/Uczeń na czas nieokreślony, Senior na czas nieokreślony: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, adres korespondencyjny;
  ⦁ dla karnetów 1M Open na czas określony, 12 M Open, Student/Uczeń na czas określony, Senior na czas określony oraz Wejście Jednorazowe: imię, nazwisko, PESEL;
  ⦁ zaproszenie do Klubu: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu.
 • Brak przekazania przez Członka Klubu wymaganych przez S4 danych może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy.
  ⦁ Wysokość aktualnych opłat za poszczególne Karnety oraz usługi w Klubie ujęta jest w cenniku (dalej: “Cennik“), dostępnym w każdym Klubie oraz na stronie Internetowej S4.
  II. Karnety
 • Podstawową formą korzystania z usług S4 są Karnety.
 • W Klubie obowiązują następujące rodzaje Karnetów:
  ⦁ Karnet 1M OPEN;
  ⦁ Karnet 12M OPEN;
  ⦁ Karnet Student/Uczeń;
  ⦁ Karnet Senior.
 • Nie wszystkie Karnety dostępne są we wszystkich Klubach – szczegóły aktualnej oferty znajdują się w Cenniku danego Klubu oraz na stronie Internetowej S4.
 • Aktywacja każdego z Karnetów następuje w dniu wskazanym przez Członka Klubu, najpóźniej jednak przy pierwszym skorzystaniu z usług Klubu w ramach danego Karnetu (“Data Aktywacji”).
 • Poza wyżej wymienionymi Karnetami S4 uprawniona jest do wprowadzania do swej oferty innych, promocyjnych karnetów. O ile zasady takiej promocji nie przewidują innych postanowień, do karnetów promocyjnych odpowiednio stosuje się niniejsze OWU.
 • Członkowie Klubu korzystający z usług S4 na podstawie karnetu, wraz z zawarciem umowy otrzymują imienną kartę członkowską Klubu, będącą nośnikiem Karnetu. Członek Klubu zobowiązany jest do okazywania karty członkowskiej przy każdej wizycie w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą członkowską. Karta członkowska, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez personel Klubu. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia karty członkowskiej, osoba której kartę wydano, zobowiązana jest pokryć koszt wystawienia jej duplikatu. Koszt duplikatu karty członkowskiej wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) złotych.

III. Karnet 1M OPEN

 • W ramach Karnetu 1M OPEN dostępne są jego dwa rodzaje:
  ⦁ Karnet 1M OPEN na czas określony;
  ⦁ Karnet 1M OPEN na czas nieokreślony.
 • Karnet 1M OPEN uprawnia do nieograniczonego ilościowo korzystania z wszystkich usług Klubu.
 • Na podstawie Karnetu 1M OPEN (na czas określony) Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z usług S4 przez okres jego obowiązywania – jeden miesiąc od Daty Aktywacji.
 • Karnet 1M OPEN na czas określony stanowi umowę zawartą na czas określony jednego miesiąca, która
  nie podlega wypowiedzeniu.
 • Płatność za Karnet 1M OPEN na czas określony odbywa się w Klubie, jednorazowo za cały okres jego obowiązywania.
 • Na podstawie Karnetu 1M OPEN na czas nieokreślony Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z usług S4 przez okres jego obowiązywania. Karnet rozliczany jest w cyklach miesięcznych, począwszy od Daty Aktywacji.
 • Karnet 1M OPEN na czas nieokreślony stanowi umowę zawartą na czas nieokreślony, która może być wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.
 • S4 przysługuje prawo do rozwiązania umowy dotyczącej Karnetu 1M OPEN na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez odrębnego wezwania) w przypadku zalegania przez Członka Klubu z opłatami na rzecz S4 za 2 okresy rozliczeniowe. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku uiszczenia zaległych płatności.
 • Płatność za Karnet 1M OPEN na czas nieokreślony odbywa się wyłącznie poprzez system cyklicznych obciążeń karty płatniczej Espago.
 • Klient decydując się na zakup Karnetu 1M OPEN na czas nieokreślony jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty płatniczej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
 • S4 będzie informowała Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności
  z wyprzedzeniem, drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.
 • W razie opóźnienia w płatności po stronie Członka Klubu, S4 będzie przypominała o przeterminowanej płatności drogą mailową, na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.

IV. Karnet 12M OPEN

 • Na podstawie Karnetu 12M OPEN Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z usług S4 przez okres jego obowiązywania – 12 miesięcy od Daty Aktywacji.
 • Karnet 12M OPEN stanowi umowę zawartą na czas określony 12 miesięcy, która nie podlega wypowiedzeniu.
 • Karnet uprawnia do korzystania z wszystkich usług Klubu.
 • Płatność za Karnet odbywa się w Klubie, jednorazowo za cały okres jego obowiązywania.

V. Karnet Student / Uczeń

 • W ramach Karnetu Student / Uczeń dostępne są jego dwa rodzaje:
 • Karnet Student / Uczeń na czas określony;
 • Karnet Student / Uczeń na czas nieokreślony.
 • Karnet Student / Uczeń uprawnia do nieograniczonego ilościowo korzystania z wszystkich usług Klubu.
 • Karnet Student / Uczeń uprawnia do korzystania z usług Klubu od poniedziałku do czwartku do godziny 17:00, zaś od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu. Członek Klubu korzystający z tego Karnetu powinien (w dniach od poniedziałku do czwartku) do godziny 17:00 opuścić Klub. Opuszczenie Klubu po godzinie 17:00 może skutkować nałożeniem dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł, płatnej w recepcji Klubu w momencie opuszczania Klubu po godzinie 17:00.
 • Z Karnetu skorzystać mogą wyłącznie osoby posiadające status studenta / ucznia. Zakup Karnetu wymaga okazania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia – legitymacji studenckiej / uczniowskiej.
 • Na podstawie Karnetu Student na czas określony Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z usług S4 przez okres jego obowiązywania – jednego miesiąca od Daty Aktywacji.
 • Karnet Student / Uczeń na czas określony stanowi umowę zawartą na czas określony jednego miesiąca, która nie podlega wypowiedzeniu.
 • Płatność za Karnet Student / Uczeń na czas określony odbywa się w Klubie, jednorazowo za cały okres jego obowiązywania.
 • Karnet Student / Uczeń na czas nieokreślony stanowi umowę zawartą na czas nieokreślony, która może być wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.
 • S4 przysługuje prawo do rozwiązania umowy dotyczącej Karnetu Student / Uczeń na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez odrębnego wezwania) w przypadku zalegania przez Członka Klubu z opłatami na rzecz S4 za 2 okresy rozliczeniowe. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku uiszczenia zaległych płatności
 • Na podstawie Karnetu Student / Uczeń na czas nieokreślony Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z usług S4 przez okres jego obowiązywania. Karnet rozliczany jest w cyklach miesięcznych, począwszy od Daty Aktywacji.
 • Płatność za Karnet Student / Uczeń na czas nieokreślony odbywa się wyłącznie poprzez system cyklicznych obciążeń karty płatniczej Espago.
 • Klient decydując się na zakup Karnetu Student / Uczeń na czas nieokreślony jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej / debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
 • S4 będzie informowała Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności z wyprzedzeniem, drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.
 • W razie opóźnienia w płatności po stronie Członka Klubu, S4 będzie przypominała o przeterminowanej płatności drogą mailową, na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.

VI. Karnet Senior

 • W ramach Karnetu Senior dostępne są jego dwa rodzaje:
 • Karnet Senior na czas określony;
 • Karnet Senior na czas nieokreślony.
 • Karnet Senior uprawnia do nieograniczonego ilościowo korzystania z wszystkich usług Klubu.
 • Z Karnetu skorzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia. Zakup Karnetu Senior wymaga okazania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia.
 • Karnet Senior uprawnia do korzystania z usług Klubu od poniedziałki do czwartku do godziny 17:00, zaś
  od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu. Członek Klubu korzystający z tego Karnetu powinien (w dniach od poniedziałku do czwartku) do godziny 17:00 opuścić Klub. Opuszczenie Klubu po godzinie 17:00 może skutkować nałożeniem dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł, płatnej w recepcji Klubu w momencie opuszczania Klubu po godzinie 17:00.
 • Na podstawie Karnetu Senior na czas określony Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z usług S4 przez okres jego obowiązywania – jednego miesiąca od Daty Aktywacji.
 • Karnet Senior na czas określony stanowi umowę zawartą na czas określony jednego miesiąca, która nie podlega wypowiedzeniu.
 • Płatność za Karnet Senior na czas określony odbywa się w Klubie, jednorazowo za cały okres jego obowiązywania.
 • Na podstawie Karnetu Senior na czas nieokreślony Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z usług S4 przez okres jego obowiązywania. Karnet rozliczany jest w cyklach miesięcznych, począwszy od Daty Aktywacji.
 • Karnet Senior na czas nieokreślony stanowi umowę zawartą na czas nieokreślony, która może
  być wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.
 • S4 przysługuje prawo do rozwiązania umowy dotyczącej Karnetu Senior na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez odrębnego wezwania) w przypadku zalegania przez Członka Klubu z opłatami na rzecz S4 za 2 okresy rozliczeniowe. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku uiszczenia zaległych płatności
 • Płatność za Karnet Senior na czas nieokreślony odbywa się wyłącznie poprzez system cyklicznych obciążeń karty płatniczej Espago.
 • Klient decydując się na zakup Karnetu Senior na czas nieokreślony jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej / debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
 • S4 będzie informowała Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności
  z wyprzedzeniem, drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.
 • W razie opóźnienia w płatności po stronie Członka Klubu, S4 będzie przypominała o przeterminowanej płatności drogą mailową, na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.

VII. Wstęp Jednorazowy

 • W ramach Wstępu Jednorazowego Członek Klubu uprawniony jest do jednorazowego (pojedynczego) skorzystania z usług Klubu.
 • Wstęp Jednorazowy obejmuje wszystkie usługi Klubu.
 • W ramach Wstępu Jednorazowego Członek Klubu uprawniony jest do skorzystania z jednych zajęć grupowych.
 • Wstęp Jednorazowy uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego otwarcia.
 • Członek Klubu, korzystający z Wstępu Jednorazowego, uiszcza opłatę za wejście do Klubu w recepcji, przed przystąpieniem do korzystania z niego.

IX. Zaproszenie do Klubu

 • Zaproszenie do Klubu jest specjalną formą korzystania z usług S4, z której skorzystać mogą wyłącznie osoby, które do tej pory nie korzystały z usług S4 w postaci zakupu Karnetu lub których Karnet wygasł co najmniej 3 miesiące wcześniej.
 • Zaproszenie do Klubu uprawnia do jednorazowego skorzystania z usług Klubu, bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty z tego tytułu.
 • Z Zaproszenia do Klubu skorzystać osoba, która co najmniej od 3 miesięcy nie posiada aktywnego Karnetu w Klubie.
 • Zaproszenie do Klubu uprawnia do skorzystania z wszystkich jego usług.
 • Zaproszenie do Klubu uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego otwarcia.

X. Godziny obowiązywania Karnetów

 • Poszczególne Karnety uprawniają do korzystania z usług Klubu w różnych godzinach. Ponadto godziny obowiązywania Karnetów są różne w poszczególnych Klubach. Szczegóły związane z czasem obowiązywania karnetów dostępne są bezpośrednio w Klubach.
  XI. Zawieszenie
 • S4 umożliwia zawieszenie, w każdym okresie rozliczeniowym, na okres od 7 do 14 dni Karnetów: Student na czas nieokreślony, Senior na czas nieokreślony, 1M OPEN na czas nieokreślony.
 • Karnety 12M OPEN, 1M OPEN na czas określony, Student / Uczeń na czas określony, Senior na czas określony mogą zostać zawieszone jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego L4 lub podobnego dokumentu, potwierdzającego niemożliwość korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie.
 • Za okres zawieszenia Karnetu S4 nie pobiera opłat.
 • Zawieszenie Karnetu skutkuje przedłużeniem umowy o okres odpowiadający czasowi zawieszenia.

XII. Cesja praw z umowy

 • W ramach każdego z Abonamentów możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Członka Klubu na osobę trzecią (cesja), za pisemną zgodą S4.
 • Członek Klubu zainteresowany dokonaniem cesji powinien skontaktować się z personelem Klubu w celu dokonania stosownych formalności.

XII. Postanowienia końcowe

 • S4 zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w uzasadnionych przypadkach.
 • O zmianach OWU S4 informuje Członka Klubu.
 • Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez S4. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu S4, listownie na adres wybranego Klubu lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacja@fitnessclubs4.pl. W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), numer karty członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. S4 zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
 • Integralną częścią umowy z Członkiem Klubu, poza OWU, jest także Regulamin. Aktualna treść OWU
  i Regulaminu dostępna jest w recepcji Klubu oraz na stronie Internetowej S4.
 • Do Karnetów zakupionych przed zmianą operatora sieci klubów fitness S4 (tj. przed nabyciem przedsiębiorstwa spółki Fitness Club S4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przez Fitness Management sp. z o.o.) stosuje się zasady OWU, dotyczące:
  a) dla karnetów 1 miesiąc – zasady Karnetu 1M Open na czas określony;
  b) dla karnetów 1 miesiąc dla studentów i uczniów – zasady Karnetu Student/Uczeń na czas określony;
  c) dla karnetów na 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy – zasady Karnetu 12M Open, z uwzględnieniem czasu obowiązywania dotychczasowego karnetu.
 • S4 nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Członka Klubu do postanowień OWU oraz Regulaminu.
 • W sprawach nieunormowanych w OWU zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie rzutuje na ważność / skuteczność pozostałych postanowień.
FitnessClub S4

Gładka 18, 02-172 Warszawa - Włochy

Tel: 533 989 791

Infolinia: 22 350 93 54 (pon. – pt.  9:00-21:00)

Zapraszamy:

poniedziałek-piątek: 6.00-23.00
sobota: 08.00-19.00
niedziela: 09.00-19.00

Oferta:

siłownia, trening personalny, miejski parking ( bezpłatny), parking podziemny (płatny).

PRACA W S4:  kariera@fitnessclubs4.pl

Informacja